Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στο ‘AKAPNOS.GR’. Με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου και των ιστοσελίδων του, αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω. Παρακαλείσθε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Ο ιστότοπος AKAPNOS.GR ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή και διαφημιστικών πλαισίων (banner). Ο παρών ιστότοπος δεν εγκρίνει και δε φέρει καμία ευθύνη ως προς τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών και του περιεχομένου, καθώς και για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων ή διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και ιστότοπους, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο χρήστης προς το παρόν μπορεί να επισκέπτεται τον ιστότοπο και τις επιμέρους ιστοσελίδες αυτού, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Ωστόσο, στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν ορισμένες περιοχές του ιστότοπου, η πρόσβαση στις οποίες θα απαιτεί την εγγραφή του χρήστη για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και  τη συλλογή προσωπικών  δεδομένων  του χρήστη για συγκεκριμένους σκοπούς.

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από χρήστες ή συνεργάτες, κατόπιν της οικειοθελούς παροχής τους μέσω επικοινωνίας. Αυτά θα διαφυλάσσονται και σε καμία περίπτωση δε θα μεταβιβάζονται, με εξαίρεση τους λόγους που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου 2472/1997 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων / συμπληρώσεών του.

Λοιποί όροι και προϋποθέσεις

Οι πληροφορίες και το σύνολο τους περιεχομένου των ιστοσελίδων του παρόντος ιστότοπου συλλέγονται και παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση οι χρήστες του ιστότοπου αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο AKAPNOS.GR ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου του και των παρεχόμενων πληροφοριών του και οποιαδήποτε χρήση και αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών εναπόκειται στη διακριτική κρίση του χρήστη.

Ο παρών ιστότοπος δεν αναλαμβάνει ευθύνη, δε δεσμεύεται και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για την ασφάλεια του συνόλου των ιστοσελίδων του και το περιεχόμενο αυτών.

Ο ‘AKAPNOS.GR’ μπορεί να τροποποιήσει, συμπληρώσει και διαγράψει το σύνολο ή μέρος των όρων χρήσης και προϋποθέσεων του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και οι όροι αυτοί θα γίνονται άμεσα αποδεχτοί από τους χρήστες τη στιγμή που αυτοί εμφανίζονται δημόσια στον παρόντα ιστότοπο.